Зат алмасу деген не

 

 

 

 

Бл тжырымды алым денен барлы мшелернен зат алмасу нмдерн ана блнетнмен негзделген. Адаптация-беймделу, йрену, дадылану организмн сырты, не шк ортаны згеруне беймделу Зат алмасу немесе метаболизм екге блнед: катаболизм жне анаболизм. Бл организмн тршлк аблетн сатау жне сырты ортамен арым-атынасын, организмге оректк заттарды енп, олармен ферменттер сернен ыдырауын, пайда болан жай заттарды клеткалар мен органдара тасымалданып, оларды тотыуын, энергия блнп шыуын, клетка Зат алмасуды? тр а?залар топтарыны? заттар ж?не энергия а?ымы ар?ылы ?зара байланысын т?сндру Кмрсулар. Ол грекше "anabole" — "рлеу" деген ымды блдред.Адам азасындаы энергия мен зат алмасу | iKaz.infoikaz.info/adam-a-zasynda-y-energiya-men-zat-almasuЗат алмасу азаны барлы жасушаларында, лпаларында, органдарында жред. Зат алмасу дегенмз бл аза мен оршаан орта арасында тетн заттарды тсу жне блп шыару траты дерс. Катаболизм процес кезнде энергиясы мол органикалы заттарОрысты лы физиологы И.М.Сеченов: «зне уат берп тран сырты орта болмаса, организм тршлк ете алмайды» деген болатын.. Ф.Энгельс зат алмасуды негзг тршлк белгс деп анытап, зат алмасу тотаанда мр сру де тотайды деп наты айтан. Асты маыздылыы мен смдлг оны рамына байланысты. Зат алмасуы туралы жалпы тснктеме.Жаа саба. - Негз, зат алмасу - организмде жрп жататын барлы химиялы процестерд жиынтыы. Энергия алмасуы деген не ? Саба таырыбы: Тр жйелердег зат жне энергия алмасу типтер Масаты: Зат алмасу, яни метаболизм туралы тснк бере отырып, метаболизм кезндег арама-арсы процестерн ашып крсету.Бекту:Фотосинтез деген не? Зат алмасу немесе метаболизм деп тр азада тетн барлы химиялы реакцияларды жиынын айтамыз. Зат алмасу Катаболизм мен анаболизм деген не?Ферменттерд сернен бр заттар ыдырап жатса, екнш бр заттар айта тзлп отырады. Зат алмасу нтижеснде азаа ажет заттар тзлед жне энергия блнед. оректк заттардан потенциальды энергия блнед, атап айтанда, жылу, яни азаны барлык жйелерн ызмет еткен белгс, азаХимиялы рамны траты болып крну стационарлы жадай деген ыммен тсндрлед. Зат алмасу нтижеснде азаа ажет заттар тзлед жне энергия блнед. Биология салауатты мр салты физикалы алып.

Зат алмасу немесе метаболизм деп тр азада тетн барлы химиялы реакцияларды жиынын айтамыз. Зат алмасу процес дегенмз белгл бр трт Лекцияны масаты: Студенттерд адам жне жануарлар физиолгиясыны зерттеу дстер жне жмыстарымен, блмдер жне тарихымен таныстыру Зат жне энергия алмасу. Зат алмасу барлы жасуша, тндер жне аза жйелернде здксз тед. Сабаты масаты: Клеткадаы энергия алмасу процесмен танысу Зат алмасу жылдамдыы бзд гендермзге, физикалы жаттыуларды млшерне, денемздег блшыеттерд майлара атысты лесне жне гормондара туелд.6. Аза мен сырты орта арасында рашан зат жне энергия алмасуы здксз жрп отырады. Зат алмасу процес дегенмз - белгл бр тртппен кезектесп келп отыратын ртрл химиялы реакцияларды жиынтыы.з млметтерн жне баса да алымдарды зерттеулерн талдай келп, Павлов ферменттер дегенмз белоктк заттар деген ортындыа келд. Ekzamen.kz - образовательный сайт на вы сможете скачать бесплатно рефераты,курсовые,дипломные работы,шпаргалки и многое другое! - алай айтсам екен, доцент мырза, мысалы Сзд Нокиа 515-зд мен айфоныма алмастырса, « зат алмасу» деген сол - Негз, зат алмасу организмде жрп жататын барлы химиялы процестерд жиынтыы. л табиаттаы зат алмасу кезнде заттар бр орыннан екнш орына тасымалданады немесе бр кйден екнш кйге ауысады.Бл процесс анаболизм (пластикалы алмасу немесе ассимиляция) деп аталады. Зат алмасуы туралы жалпы тснктеме. зат алмасу организмде жрп жататын барлы химиялы процестерд жиынтыы.Хлоропласт грек тлнен аударанда "хлорос" — жасыл жне "пласт" — пластида деген маынаны блдред. Зат жне энергия алмасу.doc.Жаадан абылданан заттардан организмдег лпаларды клеткаларыны здерне беймделген заттар жасалады.

Зат алмасу ызмет: 1)Сырттан келетн энергияа байланысты затты ыдырауынан немесе кн сулес энергиясын згерту арылы азаны химялы энергиясын амтамасыз ету.Бекту:Фотосинтез деген не? шк секреция деген тснкт ылыма Клод Бернар енгзген. Фитнес деген не? Негзг. оректк заттардан потенциальды энергия блнед, атап айтанда, жылу, яни азаны барлык жйелерн ызмет еткен белгс, азаХимиялы рамны траты болып крну стационарлы жадай деген ыммен тсндрлед. Гормондар ферментгер концентрациясы мен белсендлгне сер ете отырып, торша мембранасыны ферментке деген тмдлгн згертед Сырткы ортамен нем зат алмасып отыру — тр жйелерд негзг асиеттерн бр.Энергетикалы алмасу немесе диссимиляция немесе катаболизм дегенмзХлоропласт грек тлнен аударанда "хлорос" — жасыл жне "пласт" — пластида деген маынаны блдред. Зат алмасуы тр табиатты ерекше м Оларды жеке мшелер мен зат алмасу процесне ткелей сер ферменттк жйе арылы атарылады. Размер zip-архива: 1752 КБ.К?мрсуларды? молекуласыны? ??рамында?ы сутек атомдары,к?мртек атомдарынан ек есе к?п бол?анды?тан к?мрсулар деп атал?ан К?мрсу деген терминд ?ылым?а 1844 ж орыс ?алымы Шмид енгзд. Биология.Зат алмасу - организмде жрп жататын барлы химиялы процестерд жиынтыы. Метаболизм, зат алмасу организмде жрп жататын барлы химиялы процестерд жиынтыы.Генетикалы аппаратты згеруне байланысты мутацияны: геномды, хромосомалы, гендк немесе нктелк деген трлер бар. Size: 0.59 Mb. Су клеткадаы, органдардаы жне тканьдердег зат алмасу процес жретн орта болып табылады.Осы сандарды осу арылы бзд суа деген тулктк мтажымыз 1000мл жуы болатынын аныталды. Нанны, ет пен стт смдлг мен маыздылыы олардаы белок, май, кмрсу жне витаминдерге байланысты аныталады. - Сонымен, "зат алмасу" деген не, студент? - алай айтсам екен, доцент мырза, мысалы сзд Nokia 515-зд мен Iphone-ыма алмастырса , " зат алмасу" деген сол. Зат жне энергия алмасу белгленген тепе-тедкпен аныталады, яни, организмге тсетн заттар мен энергияны млшер мен одан шыатын зат алмасуды соы нм жылуды млшермен аныталады.Баылау сратары: 1. Тр организм дегенмз- белгл рылымы бар биологиялы система. / зат алмасу.doc.Заттар алмасуы бл азаны тршлг шн ажетт заттар мен энергия алмасуын амтамассыз ететн азадаы химиялы реакцияларды жиыны. Жасушадаы энергия жне зат алмасу, смдк жасушасындаы зат алмасуды ерекшелктер.Гликолиз термин грек тлнен аударанда, "гликос" — ант, "лизис" — ыдырау деген маынаны блдред. аза халы рашанда «Ас адамны арауы», «Ас тран жерде ауру трмайды» деген. Бл былысты зат алмасу деп атайды.з млметтерн жне баса да алымдарды зерттеулерн талдай келп, Павлов ферменттер дегенмз — белоктк заттар деген орытындыа келд. Зат алмасу немесе метаболизм энергетикалы алмасу (катаболизм ыдырау реакциясы немесе диссимиляция) Пластикалы алмасу (Анаболизм синтез Реакциясы немесе ассимиляция). Заттар мен энергияны алмасуы (метаболизм) - клеткаларда немесе ттастай организмде жретн жне крдел молекулалар мен жаа протоплазманы синтездеуге 1.Зат алмасу процесн сатылары мен ырлары 2.Адам организмндег энергия алмасуыны ерекшелктер. Орысты лы физиолог И.М.Сеченов: «зне уат берп тран сырты орта болмаса, организм тршлк ете алмайды» дегенарапайым заттар канмен брге жасушаа барып, трл химиялы згерстерге шырайды. Зат алмасу процес Анаболизм Катаболизм Жасушаны зат алмасуы. Аза мен сырты орта арасында рашан зат жне энергия алмасуы здксз жрп отырады. Жасушадаы зат алмасу.АТФ.Пластикалы алмасулар.Нруз синтез.Тыныс алу туралы лмн негзн орыс алымы М.В.Ломоносов (1757) жне француз химиг А.Л.Лавуазье (1777) алады.Олар: Жану дегенмз-жанатын денен ауадаы оттекпен осылуы деген Читать тему: Зат алмасу на сайте Лекция.Орг Зат алмасу жоары орталы нерв жйесмен реттелп отырады. Ол адам мрн сатауа жне шк ортаны тратылыын сатауа серн тигзед. Тр азаларда зат алмасуы азаша реферат, Тр азаларда зат алмасуы казакша реферат тегин Зат алмасу р кезде жылу алмасумен брге жред. Ол денен барлы мшелер шк секрециялы ызмет атарады деп есептеген. Скачать файл Просмотреть документ. Файл: «Зат ж?не энергия алмасу.pptx». Кез келген тр азаны негзг асиет- оушылар ( зат алмасу). Бл жерде гуморальды реттеуд маызы лкен, яни бл зат алмасуы организмдег ан жне баса сйытарды рамындаы жне арнайы бездерден блнп шыа-тын химиялы рамдар арылы реттеу деген сз. Зат алмасу р кезде жылу алмасумен брге жред. Зат алмасу деген не?Зат алмасу сатылары? Тр организмдер энергияны айдан алады, энергия кздер? Анаболизм деген не? Зат алмасу дегенмз не? Попроси больше объяснений.Зат алмасу - организмде жрп жататын барлы химиялы процестерд жиынтыы.Бл организмн тршлк абн сатау жне сырты ортамен арым-атынасын, организмге оректк заттарды енп, олармен ферменттер Зат алмасу процес дегенмз белгл бр тртппен кезектесп келп отыратын ртрл химиялы реакцияларды жиынтыы.з млметтерн жне баса да алымдарды зерттеулерн талдай келп, Павлов ферменттер дегенмз — белоктк заттар деген орытындыа келд. Зат алмасу деген не? ылым, Блм. . Тр организмде злссз зат алмасу жрп жатады.Зат алмасу дегенмз организмде жрп жататын барлы химиялы процестерд жи Тр жасушадагы зат алмасу процес здксз жрп жатады.

Недавно написанные: